Privacy statement

Natuurlijk van der Velden Natuurlijk van der Velden, gevestigd aan Dries 61 6561VR, Groesbeek, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.natuurlijkvandervelden.nl Dries 61 6561VR, Groesbeek +31 639390909
S. van der Velden is de Functionaris Gegevensbescherming van Natuurlijk van der Velden Hij/zij is te bereiken via
info@natuurlijkvandervelden.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Natuurlijk van der Velden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en
telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze
toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@natuurlijkvandervelden.nl, dan verwijderen
wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Natuurlijk van der Velden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Natuurlijk van der Velden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben
voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Natuurlijk van der Velden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Natuurlijk van der
Velden) tussen zit. Natuurlijk van der Velden gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Windows en Mozilla thunderbird
emailprogramma
onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Natuurlijk van der Velden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Wij hanteren
de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: persoonsgegevens > Bewaartermijn 5 jaar om u
evt. te kunnen benaderen voor onze diensten Personalia > Bewaartermijn 5 jaar om u evt. te kunnen benaderen voor onze diensten
Adres > Bewaartermijn 5 jaar om u evt. te kunnen benaderen voor onze diensten
Delen van persoonsgegevens met derden
Natuurlijk van der Velden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Natuurlijk van der Velden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Natuurlijk van der Velden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw
privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Natuurlijk van der Velden
en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken
in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@natuurlijkvandervelden.nl. Om
er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van
uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Natuurlijk van der Velden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om
een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met- de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Natuurlijk van der Velden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via info@natuurlijkvandervelden.nl